UCHWAŁA NR XXI/186/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie: uchwalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:


§1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Mierzęcice:

 1. określa wysokość stawek opłaty targowej,
 2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
 3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie
  za inkaso.

§2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Mierzęcice w wysokości:

 1. ze straganu, namiotu, stołu, itp.:
  1. za stanowisko do 6 m²: 18,00zł
  2. za każdy dodatkowy m²: 2,00 zł
 2. przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej): 24,00zł
 3. przy sprzedaży z pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu dostawczego, platformy, przyczepy samochodowej): 18,00zł
 4. przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska do 2m²:12,00zł
 5. przy sprzedaży z ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m²: 6,00 zł

§3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§5. 

 1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.
 2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.
 3. Ustala  się  wynagrodzenie  inkasenta,  o którym  mowa  w ust.  1,  za  pobór  opłaty  targowej  w wysokości  10%  pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
 4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy Mierzęcice w dniu jej pobrania.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§7.

 1. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.11.2012 14:27
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:48