UCHWAŁA NR XXI/183/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice uchwala


§1. Obniża się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19  października 2012r. w sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.z 2012 r. poz.787) z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.

§2.
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.11.2012 14:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:49