Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej”.

Mierzęcice, dnia 09.11.2012 r.


GK.7331-006/09


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE


      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 09.11.2012 r., na wniosek z dnia 29.06.2009 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej”

przewidzianego do realizacji w Mierzęcicach przy ul. Wolności dz nr geod. 947/5, którego Inwestorem jest POLKOMTEL S.A. - 02-676 Warszawa ul. Postępu 3.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

 

Wójt Gminy Mierzęcice   

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2012 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż