UCHWAŁA NR XX/178/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy
uchwala


§1. Nadać  nazwę  ulica  „Franciszka  Jakóbczyka”  drodze  gminnej  biegnącej  od  ulicy  Wolności  w kierunku południowym  w miejscowości  Mierzęcice,  położonej  na  działce  ewidencyjnej  nr  714,  zgodnie  z załącznikiem graficznym.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:26.10.2012 09:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:49