UCHWAŁA NR XX/175/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 października 2012 r
.


w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania


       Na podstawie art. 80 ust.3h i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§1. Uchwała  reguluje  tryb  udzielania  i rozliczania  dotacji,  tryb  i zakres  kontroli  prawidłowości  ich wykorzystywania  na  zadania  oświatowe  realizowane  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostką  samorządu terytorialnego.

§2. 1. Prowadzącemu  szkołę  podstawową,  przysługuje  na  każdego  ucznia  dotacja  w wysokości  równej wydatkom  bieżącym  przewidzianym  w szkołach  danego  typu  i rodzaju  prowadzonych  przez  Gminę  Mierzęcice w przeliczeniu  na  jednego  ucznia.  W przypadku  gdy  kwota  na  ucznia  danego  typu  i rodzaju  szkoły  w części oświatowej  subwencji  ogólnej  otrzymywanej  przez  Gminę  Mierzęcice  jest  wyższa  niż  kwota  wynikająca z wysokości wydatków bieżących w danym typie szkoły, podmiotowi prowadzącemu przysługuje kwota na ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Mierzęcice.

2. Prowadzącemu przedszkole przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym  na  ucznia  przedszkola  i oddziału  przedszkolnego  prowadzonego  przez  Gminę  Mierzęcice w przeliczeniu  na  jednego  ucznia,  z tym  że  na  ucznia  niepełnosprawnego  w kwocie  równej  przewidzianej  na niepełnosprawnego  ucznia  przedszkola  i oddziału  przedszkolnego  w części  oświatowej  subwencji  ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mierzęcice.

3. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Mierzęcice szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości  dotacji  jest  kwota  przewidziana  na  jednego  ucznia  szkoły  publicznej  danego  typu  i rodzaju  w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mierzęcice.

4. Podstawą obliczenia stawki dotacji jest:

  • wysokość wydatków bieżących na ucznia danego typu i rodzaju szkoły;
  • informacja o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mierzęcice na ucznia danego typu i rodzaju szkoły;
  • liczba uczniów w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Mierzęcice.


5. Dotację, ustala się jako iloczyn liczby uczniów oraz stawki dotacji.

§3. 1. Dotację udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego.

2. Wniosek  o udzielenie  dotacji  składa  się  do  Wójta  Gminy,  nie  później  niż  do  30  września  roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole,
2) nazwę i adres szkoły lub przedszkola,
3) informację  o planowanej  liczbie  uczniów,  którzy  będą  uczęszczać  do  szkoły  lub  przedszkola  w roku budżetowym,  na  który  udzielana  jest  dotacja  z podaniem  liczby  dzieci  zamieszkałych  na  terenie  gminy
Mierzęcice, dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, dzieci niepełnosprawnych,
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
5) datę sporządzenia.


4. Na miesiąc lipiec i sierpień dotacja ustalana jest na podstawie liczby uczniów z miesiąca czerwca.

5. Podmiot dotujący przekazuje dotację w 12 częściach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola.

§4. 1. Podmiot prowadzący, uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do podawania miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów wg załącznika nr 1 do uchwały.

2. Faktyczną  liczbę  uczniów  w danym  miesiącu  podmiot  prowadzący  ustala  jako  liczbę  uczniów,  które figurowały w ewidencji oraz zapisane były w dzienniku zajęć.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, podmiot prowadzący zobowiązany jest złożyć nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

4. W  przypadku  stwierdzenia  przez  podmiot  prowadzący  lub  dyrektora  szkoły  nieprawidłowości  zawartej w informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot prowadzący jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia na
piśmie podmiotowi dotującemu, korekty podanej wcześniej informacji.

5. Podmiot prowadzący otrzymujący dotacje z budżetu Gminy Mierzęcice  składa nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po marcu, czerwcu, wrześniu, kwartalne rozliczenie z wykorzystania dotacji, obejmujące informacje  o wysokości  otrzymanej  dotacji,  faktycznej  liczbie  uczniów  uczęszczających  w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym kwartale.

6. Wykaz poniesionych wydatków powinien uwzględniać wydatki na:


1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
2) pomoce dydaktyczne,
3) materiały i wyposażenie,
4) pozostałe wydatki obejmujące między innymi: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz.


7. Rozliczenie roczne podmiot prowadzący przedkłada w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.


8. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 i 7 określa załącznik nr 2 do uchwały.


9. Podmiot prowadzący, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia,  o którym  mowa  w ust.  5 w  terminie  do  15  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu  zakończenia działalności.

10. Dotacje  w części  niewykorzystanej  do  końca  roku  budżetowego  podlegają  zwrotowi  do  budżetu  gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.


11. Dotacje  wykorzystane  niezgodnie  z przeznaczeniem,  pobrane  nienależnie  lub  w nadmiernej  wysokości podlegają  zwrotowi  wraz  z odsetkami  w wysokości  określonej  jak  dla  zaległości  podatkowych,  zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.


§5. 1. Podmiot  prowadzący  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  finansowej  w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji.


2. Podmiot  prowadzący  zobowiązany  jest  udzielić  Wójtowi  Gminy  Mierzęcice  informacji  niezbędnych  do starań  o zwrot  kosztów  dotacji  od  gmin,  których  mieszkańcem  jest  uczeń  szkoły,  przedszkola  nie  będący
mieszkańcem Gminy Mierzęcice.


3. Podmiot dotujący sprawuje kontrolę wykorzystania dotacji. Kontrola powinna obejmować w szczególności: prawidłowość  wykorzystania  dotacji,  zgodność  dokumentacji  z rzeczywistym  wykorzystaniem  środków, comiesięczną analizę informacji o liczbie uczniów i wychowanków.


4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania lub po jej wykorzystaniu.


5. Prawo  kontroli  przysługuje  upoważnionym  pracownikom  podmiotu  dotującego  zarówno  w siedzibie podmiotu dotowanego jak i w szkole lub przedszkolu.


6. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli.

7. Kontrolą objęta jest dokumentacja organizacyjna, finansowa i dokumentacja przebiegu nauczania dotowanej szkoły lub przedszkola.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§7. Traci  moc  Uchwała  Nr  XII/89/2011  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  26 października  2011r.  w sprawie trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  z budżetu  Gminy  Mierzęcice  dla  szkół  i przedszkoli  publicznych prowadzonych  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostką  samorządu  terytorialnego  oraz  tryb  i zakres  kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:26.10.2012 09:42
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:50