UCHWAŁA NR XX/171/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 października 2012 r.


w sprawie: podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice,

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:


§1. Dokonuje się podziału Gminy Mierzęcice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2. Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych, wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie  jej  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy  Mierzęcice  oraz  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:26.10.2012 09:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:50