UCHWAŁA NR XVIII/144/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiar obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, ognisku pracy pozaszkolnej oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§1. Szczegółowe zasady udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, ognisku pracy pozaszkolnej oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr IX / 49 / 2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, ognisku pracy pozaszkolnej oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2012r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiar obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.07.2012 13:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:50