UCHWAŁA NR XVI/131/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: określenia obwodu Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161

       Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§1. Ustalić dla Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161 obwód obejmujący obszar Gminy Mierzęcice tj. sołectwa:

  • Mierzęcice Osiedle
  • Nowa Wieś
  • Sadowie: ul. Dworska
  • Najdziszów
  • Zawada

§2. Traci moc Uchwała Nr XXI/135/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.04.2012 12:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:51