UCHWAŁA NR XVI/129/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadowie.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy uchwala

§1. Nadać nazwę ulica „ Zjazdowa” drodze gminnej biegnącej od ulicy Dworskiej w kierunku północnym w miejscowości Sadowie, położonej na działce ewidencyjnej nr 187/1 będącej własnością Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadowie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.04.2012 12:45
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:51