UCHWAŁA NR XVI/127/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy uchwala

§1. Nadać nazwę ulica "Strażacka” drodze publicznej biegnącej od ulicy Zawadzkiego w kierunku zachodnim w miejscowości Nowa Wieś, położonej na działkach ewidencyjnych o nr 437, 436/2 i 438/2, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.04.2012 12:42
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:51