Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach...

Mierzęcice, dnia 07.09.2012 r.


Nr GK.6220.0002.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

 

Na podstawie art. 8, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem Nr SKO-OŚ-428/287/3171/11/BMC-H z dnia 4 marca 2011 r. do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam,

 

że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zagospodarowania terenu wokół zamku w Siewierzu, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Strony postępowania mogą się zapoznać się z dokumentacją sprawy (w tym również z wyjaśnieniami Inwestora dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia) oraz składać wnioski   i uwagi w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 w Referacie Gospodarki (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) od 7.30 do 15.30, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


W myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr: 5474, 5476, 5477, 5478, 9478/1, 9478/2, 5482, 5538, 5539/9, 5541, 5542, 5543 (k.m. 30).

W wyniku podziału ww. działek inwestycja obecnie planowana jest na działkach nr: 5474, 5476, 5477, 5478, 9478/1, 9478/2, 5482, 5538, 5539/10, 5539/12, 5539/13, 5541/1, 5542/1, 5543/1, 5543/2, 5543/3 (k.m. 30) obręb Siewierz.Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje następujące działki:

9478/1, 9478/2, 5482, 5539/9 (w wyniku podziału obecnie działka posiada nr 5539/10), 5626, 5628, 5629, 5630, 5477, 5478, 5538, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5612, 5613, 5614, 5617, 5618, 5622, 5552, 5553, 5554, 5555, 5557, 5558, 5559, 5560, 5562, 5563, 5564, 5565, 5616, 5556, 5623/1, 5624/1, 5625/1, 5619/1, 5620/1, 5621/1, 5551, 5473, 5475, 5585, 5561, 5568, 5634/3, 5544 (k.m. 30) obręb Siewierz.

 

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie zostało  zamieszczone na:

·      tablicy ogłoszeń UG Mierzęcice i stronie Biuletynu Informacji Publicznej:www.mierzecice.bip.info.pl,

·     tablicy ogłoszeń UMiG Siewierz i stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski
Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2012 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż