Mierzęcice: Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mierzęcice
Numer ogłoszenia: 217239 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mierzęcice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie, określonym przez Zamawiającego , na terenie administrowanym przez Zamawiającego. W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni oświetlenie o uzgodnionym podwyższonym standardzie, jego utrzymanie i serwisowanie. Uzgodniony standard oświetlenia wynika z założeń i opracowanej dokumentacji inwentaryzacyjne - projektowej: ilość punktów świetlnych do wymiany- 729szt. 2) ilość punktów świetlnych do dobudowy - 13szt. 3) razem ilość punktów świetlnych w eksploatacji - 742szt. 4) obniżenie energochłonności średnio na 1 pkt świetlny do 17,14% 5) obniżenie mocy zainstalowanej do - 90,047 kW Strony zgodnie oświadczają, iż urządzenia i sieć elektroenergetyczna, przy pomocy, której Wykonawca zrealizuje zamówioną usługę oświetlenia ulicznego, stanowią jego własność.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Odział Będzin, Małobądzka 141, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 516646,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 635475,60

Oferta z najniższą ceną: 635475,60 / Oferta z najwyższą ceną: 635475,60

Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Obowiązująca Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w art. 67 stanowi przesłanki, których wystąpienie uzasadnia możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Wykorzystanie tego trybu możliwe jest w przypadku, w którym dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Ponadto w dniu 22.11.2011r. pismem nr GK.720.0128.2011 zawiadomiono Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zastosowaniu trybu udzielenia zamówienia i wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne z wolnej reki.


                                                             Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz PodlejskiPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:11.10.2012 13:44
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:11.10.2012 13:48