Mierzęcice: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice - obszar VII zmiany studium Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Cmentarz Boguchwałowice
Numer ogłoszenia: 216687 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197677 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice - obszar VII zmiany studium Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Cmentarz Boguchwałowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące opracowanie projektów: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice - obszar VII zmiany studium, na podstawie Uchwały inicjującej Nr XXVII167 2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 lutego 2009 r., zmienionej uchwałą Nr XVIII145 2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 czerwca 2012 r., skala planu 1:2000, powierzchnia opracowania ok. 183 ha, Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium, na podstawie Uchwały inicjującej Nr XVIII146 2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 czerwca 2012 r, skala planu 1:2000, powierzchnia opracowania ok. 122 ha, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Cmentarz Boguchwałowice, na podstawie Uchwały inicjującej Nr VII43 2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 2011 r, skala planu 1:1000, powierzchnia opracowania ok. 5,5 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.45.00.00-5.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ład Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury Sp. z o.o, ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 169740,00

Oferta z najniższą ceną: 169740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169740,00

Waluta: PLN.


                                                             Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Sporządzenie projektów: „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:11.10.2012 09:36
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:11.10.2012 09:36