Mierzęcice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach
Numer ogłoszenia: 216471 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194273 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: rzedmiot zamówienia obejmuje: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni, - przesunięcie jednej latarni, wymiana istniejących słupków i opraw oświetleniowych, - wykonanie nowej nawierzchni z drobnowymiarowej kostki betonowej, - wykonanie klombów w zaznaczonych miejscach, - instalacja elementów małej architektury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.32.00-1.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEBANO SEBASTIAN NOKIELSKI, UL. SŁONECZNA 78, 42-283 MZYKI, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275788,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 183854,25

Oferta z najniższą ceną: 183854,25 / Oferta z najwyższą ceną: 413127,73

Waluta: PLN.


                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:10.10.2012 15:54
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:10.10.2012 15:54