Mierzęcice: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursu z języka angielskiego oraz pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu pn.: Podstawa języka obcego - wiedzą dla przedszkolaka!, Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy! w Przedszkolach Publicznych na terenie Gminy Mierzęcice, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Numer ogłoszenia: 209715 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197503 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursu z języka angielskiego oraz pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu pn.: Podstawa języka obcego - wiedzą dla przedszkolaka!, Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy! w Przedszkolach Publicznych na terenie Gminy Mierzęcice, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część I Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego, w ramach projektu Podstawa języka obcego- wiedzą dla przedszkolaka!, w przedszkolach na terenie Gminy Mierzęcice, w 6 grupach językowych z których każda będzie miała 2 godziny zajęć tygodniowo tj. łącznie 64 godziny dydaktyczne dla jednej grupy; przedstawienie programu nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka, które będą wykorzystywane przy realizacji danego programu nauczania tj. w formie kart pracy, płyt CD/DVD, dostępu do platformy e-learning lub równoważnej (dostosowanej do możliwości dziecka przedszkolnego). Pomoce powinny posiadać numer ISBN. Pomoce dydaktyczne winny być dostarczone w miesiącu wrześniu 2012r. Część II Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego, w ramach projektu Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy!, w przedszkolach na terenie gminy Mierzęcice, w 6 grupach językowych z których każda będzie miała 2 godziny zajęć tygodniowo tj. łącznie 64 godziny dydaktyczne dla jednej grupy; przedstawienie programu nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka, które będą wykorzystywane przy realizacji danego programu nauczania tj. w formie kart pracy, płyt CD/DVD, dostępu do platformy e-learning lub równoważnej (dostosowanej do możliwości dziecka przedszkolnego). Pomoce powinny posiadać numer ISBN. Pomoce dydaktyczne winny być dostarczone w miesiącu wrześniu 2012r. Szczegółowy opis przedmiotu zamawiania znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.34.00.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki..


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Edukacyjne PROTEUSS, ul. Zagłoby 6, 43-600 Jaworzno, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69336,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 68904,00

Oferta z najniższą ceną: 68904,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68904,00

Waluta: PLN.


                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługii - Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursu z języka angielskiego oraz pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu pn.: Podstawa języka obceg...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:02.10.2012 12:14
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:02.10.2012 12:14