Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą      w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursu z języka angielskiego oraz pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu pn.: Podstawa języka obcego - wiedzą dla przedszkolaka!, Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy! w Przedszkolach Publicznych na terenie Gminy Mierzęcice, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

 Centrum Edukacyjne „PROTEUSS”,  43-600 Jaworzno, ul. Zagłoby 6.

 

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.09.2012 r. do godziny 8:00  złożono   1 ofertę.


Zamawiający dokonał oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.


W wyniku oceny oferta firmy  Centrum Edukacyjne „PROTEUSS”,  43-600 Jaworzno, ul. Zagłoby 6 uzyskała 100 pkt.


Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

liczba punktów

w kryterium cena - 100%

 

1

 

Centrum Edukacyjne „PROTEUSS”,  43-600 Jaworzno, ul. Zagłoby 6

 

 

100

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.  Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia   publicznego może być zawarta:

 Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 2 p.pkt a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia   o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego jeżeli  złożono tylko jedną ofertę.


                                              Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

                                                 /-/ mgr Andrzej CembrzyńskiPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursu z języka angielskiego oraz pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu pn.: Podstawa...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:27.09.2012 12:59
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:27.09.2012 13:08