Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą    w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

Sporządzenie projektów:

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VII zmiany studium”

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice  - obszar I zmiany studium”

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru   Cmentarz Boguchwałowice”

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

 

"ŁAD" Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6,  40-013 Katowice.

 

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.09.2012 r. do godziny 09:30  złożono  1 ofertę.

 

Zamawiający dokonał oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

 

W wyniku oceny oferta firmy  "ŁAD" Pracownia Projektowa Urbanistyki         i Architektury Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6,  40-013 Katowice. uzyskała 100 pkt.

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia   publicznego może być zawarta:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 2 p.pkt a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia    o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego   złożono tylko jedną ofertę.


                                                    Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                   /-/ mgr Grzegorz PodlejskiPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.:Sporządzenie projektów: „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice.....
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:26.09.2012 14:55
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:26.09.2012 15:27