Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uzyskania warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia...

Mierzęcice, dnia 07.09.2012 r.


Nr GK.6220.0002.2011


OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


Wójt Gminy Mierzęcice
jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Katowicach
postanowieniem Nr SKO-OŚ-428/287/3171/11/BMC-H z dnia 04 marca 2011 r.
do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zawiadamia


strony postępowania, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w ramach zagospodarowania terenu wokół zamku w Siewierzu uzyskano następujące uzgodnienia i opinie określające warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (postanowienie nr WOOŚ.4242.119.2012.IŁ z dnia 7 sierpnia 2012 r.),

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (opinia sanitarna nr NS/ZNS/524/457/2652/12/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.).


Inwestycja zaplanowana została na działkach nr: 5474, 5476, 5477, 5478, 9478/1, 9478/2, 5482, 5538, 5539/9, 5541, 5542, 5543 (k.m. 30).

W wyniku podziału ww. działek inwestycja obecnie planowana jest na działkach nr: 5474, 5476, 5477, 5478, 9478/1, 9478/2, 5482, 5538, 5539/10, 5539/12, 5539/13, 5541/1, 5542/1, 5543/1, 5543/2, 5543/3 (k.m. 30) obręb Siewierz.


Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje następujące działki:

9478/1, 9478/2, 5482, 5539/9 (w wyniku podziału obecnie działka posiada nr 5539/10), 5626, 5628, 5629, 5630, 5477, 5478, 5538, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5612, 5613, 5614, 5617, 5618, 5622, 5552, 5553, 5554, 5555, 5557, 5558, 5559, 5560, 5562, 5563, 5564, 5565, 5616, 5556, 5623/1, 5624/1, 5625/1, 5619/1, 5620/1, 5621/1, 5551, 5473, 5475, 5585, 5561, 5568, 5634/3, 5544 (k.m. 30) obręb Siewierz.


Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 w Referacie Gospodarki (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) od 7.30 do 15.30.


W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na:

  • tablicy ogłoszeń UG Mierzęcice i stronie Biuletynu Informacji Publicznej:www.mierzecice.bip.info.pl,

  • tablicy ogłoszeń UMiG Siewierz i stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uzyskania warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2012 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż