Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce...

Mierzęcice, dnia 03 września 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu

 projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Mierzęcice

dotyczącej miejscowości Przeczyce

- obszar III zmiany
studium.


Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/257/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 sierpnia 2012 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce - obszar III zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 września 2012 r. do 11 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (sala posiedzeń pok. nr 20).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mierzęcice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce - obszar III zmiany studium. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa, jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mierzęcice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2012 r.

 

                                                   Wójt Gminy Mierzęcice

                                               /-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Pliki do pobrania:

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2012 07:44