UCHWAŁA NR XIX/160/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 sierpnia 2012 r.


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Mierzęcice  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonać  zmian  w wykazie  przedsięwzięć  wieloletnich  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszej uchwały.


§3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:31.08.2012 08:49
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:31.08.2012 08:51