UCHWAŁA NR XIX/157/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 sierpnia 2012 r.


w sprawie: emisji obligacji komunalnych


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  oraz  art.  89  ust.  1 pkt  2 i  3 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje :


§1. 1) Gmina Mierzęcice  wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 5.500,00 (słownie: pięć  tysięcy  pięćset)  sztuk  o wartości  nominalnej  1.000,00  PLN  (jeden  tysiąc  złotych)  każda,  na  łączną  kwotę
5.500.000 PLN (pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

2) Obligacje wyemitowane zostaną w latach 2012-2013 w 4 (słownie: czterech) seriach:

a) seria A12 o wartości 2.000.000 PLN w roku 2012
b) seria A13 o wartości 1.300.000 PLN w roku 2013
c) seria B13 o wartości 1.100.000 PLN w roku 2013
d) seria C13 o wartości 1.100.000 PLN w roku 2013

3) Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych)

4) Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§2. Celem  emisji  jest  pozyskanie  środków  pieniężnych  na  pokrycie  deficytu  wynikającego  z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów.


§3. 1) Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2) Wydatki związane z:


a) przeprowadzeniem emisji
b) wykupem
c) wypłatą oprocentowania
- zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Mierzęcice w latach 2012-2025.

3) Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§4. 1) Oprocentowanie  obligacji  będzie  zmienne,  równe  stawce  WIBOR  6M,  ustalonej  na  dwa  dni  robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększone o marżę dla inwestorów.

2) Oprocentowanie ustala i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy  są  wypłacane  w pierwszym  dniu  następnego  okresu  odsetkowego,  a odsetki  za  ostatni  okres odsetkowy są wypłacane w dniu wykupu.

3) Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§5. 1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 10 lat od daty emisji obligacji serii A12, tj. w 2022 roku,
b) 10 lat od daty emisji obligacji serii A13, tj. w 2023 roku,
c) 11 lat od daty emisji obligacji serii B13, tj. w 2024 roku,
d) 12 lat od daty emisji obligacji serii C13, tj. w 2025 roku.

2) Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3) Jeżeli data wykupu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4) Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5) Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Mierzęcice.


§6.
Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do:

1) dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji komunalnych

2) zawarcia  umowy  z bankiem,  któremu  zostaną  powierzone  czynności  związane  ze  zbywaniem  i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:31.08.2012 08:38
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:31.08.2012 08:38