Mierzęcice, dn. 23.08.2012r.

Informacja o unieważnieniu przetargu

dla zadania pn.

„Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice"

Tryb - przetarg nieograniczony

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

 Zgodnie z art. 93 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, póz. 795 z późniejszymi zmianami). Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 Uzasadnienie faktyczne:

 Do dnia 08.08.2012 r. (termin składania ofert) wpłynęły 2 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 90.830,16 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania    to 55.000,00 zł.

W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania w oparciu o art. 93 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.


Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o unieważnieniu przetargu dla zadania - „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:23.08.2012 14:46
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:27.08.2012 14:54