UCHWAŁA NR XVIII/141/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2011

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu za rok 2011, sprawozdaniem finansowym Gminy Mierzęcice za rok 2011, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011, informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 rok

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:

 

§1. Udzielić Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2011 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2011
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.07.2012 12:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.07.2012 12:08