UCHWAŁA NR XVIII/140/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2011

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za rok 2011, a także sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu za rok 2011

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Mierzęcice za rok 2011.

§2. Zatwierdza się sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu za rok 2011.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2011
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.07.2012 12:06
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.07.2012 12:06