UCHWAŁA NR XV/117/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

         Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje

§1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.01.2012 10:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.04.2012 10:34