Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.


W dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Mierzęcice prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice.

Wpis do rejestru oraz zmiana wpisu w rejestrze dokonywana jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 2. numer identyfikacji podatkowej NIP,

 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika (część I ust. 36 pkt 9a) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywa na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mierzęcice. NUMER KONTA: 80 8443 0009 0000 0000 0260 0001

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 

 • znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 391) ”.

 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Mierzęcice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

                                                   UWAGA

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Zmiana wpisu w rejestrze dokonywana jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku o zmianę wpisu do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł, określonej na podstawie Załącznika (część I ust. 37 pkt 1) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2012 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.08.2018 10:42 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
02.08.2018 10:40 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej"
(Przemysław Krawczyk)
02.08.2018 10:40 Usunięto załącznik Rejestr działalności
regulowanej_19_07_2018

(Przemysław Krawczyk)
19.07.2018 15:22 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
19.07.2018 15:22 Dodano załącznik "Rejestr działalności
regulowanej_19_07_2018"

(Przemysław Krawczyk)
19.07.2018 15:21 Usunięto załącznik
rejestr_działalności_regulowanej_28_09_2015.pdf

(Przemysław Krawczyk)
19.07.2018 15:20 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
19.07.2018 15:20 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
02.02.2016 11:43 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
02.02.2016 11:42 Dodano załącznik
"rejestr_działalności_regulowanej_28_09_2015.pdf"

(Sebastian Siudyka)
02.02.2016 11:42 Usunięto załącznik
Rejestr_działalności_regulowanej_12_08_2015

(Sebastian Siudyka)
13.08.2015 09:26 Dodano załącznik
"Rejestr_działalności_regulowanej_12_08_2015"

(Przemysław Krawczyk)
13.08.2015 09:26 Usunięto załącznik
rejestr_działalności_regulowanej_29_01_2015.pdf

(Przemysław Krawczyk)
07.08.2015 08:55 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
07.08.2015 08:53 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych..."

(Przemysław Krawczyk)
07.08.2015 08:53 Dodano załącznik "Oświadczenie o spełnieniu warunków
wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych..."

(Przemysław Krawczyk)
07.08.2015 08:52 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych...

(Przemysław Krawczyk)
07.08.2015 08:52 Usunięto załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków
wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych...

(Przemysław Krawczyk)
06.02.2015 10:54 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
06.02.2015 10:52 Dodano załącznik
"rejestr_działalności_regulowanej_29_01_2015.pdf"

(Sebastian Siudyka)
06.02.2015 10:51 Usunięto załącznik
rejestr_działalności_regulowanej_06_11_2014

(Sebastian Siudyka)
05.12.2014 10:16 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
05.12.2014 10:15 Dodano załącznik
"rejestr_działalności_regulowanej_06_11_2014 "

(Eugeniusz Niedbała)
05.12.2014 10:14 Usunięto załącznik
rejestr_działalności_regulowanej_06_11_2014

(Eugeniusz Niedbała)
06.11.2014 15:09 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
06.11.2014 15:07 Dodano załącznik
"rejestr_działalności_regulowanej_06_11_2014"

(Eugeniusz Niedbała)
06.11.2014 15:07 Usunięto załącznik
rejestr_działalności_regulowanej_09_09_2014.pdf

(Eugeniusz Niedbała)
11.09.2014 14:14 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
11.09.2014 14:13 Dodano załącznik
"rejestr_działalności_regulowanej_09_09_2014.pdf"

(Sebastian Siudyka)
11.09.2014 14:12 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej
(Sebastian Siudyka)
11.08.2014 14:15 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej"
(Przemysław Krawczyk)
11.08.2014 14:15 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej
(Przemysław Krawczyk)
04.04.2014 15:13 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
04.04.2014 15:13 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej"
(Eugeniusz Niedbała)
04.04.2014 15:12 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej
(Eugeniusz Niedbała)
13.02.2014 08:52 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
13.02.2014 08:51 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej"
(Eugeniusz Niedbała)
13.02.2014 08:51 Usunięto załącznik Rejestr_działalności_regulowanej
(Eugeniusz Niedbała)
05.02.2014 16:17 Dodano załącznik "Rejestr_działalności_regulowanej"
(Przemysław Krawczyk)
05.02.2014 16:16 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Przemysław Krawczyk)
09.05.2013 15:09 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
09.05.2013 15:09 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
09.05.2013 15:08 Usunięto załącznik
rejestr_działalności_regulowanej_.pdf

(Sebastian Siudyka)
09.05.2013 08:44 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
09.05.2013 08:44 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej_.pdf"
(Sebastian Siudyka)
09.05.2013 08:43 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Sebastian Siudyka)
26.02.2013 15:03 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
26.02.2013 15:03 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
26.02.2013 15:03 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Sebastian Siudyka)
25.02.2013 13:56 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
25.02.2013 13:56 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
25.02.2013 13:55 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Sebastian Siudyka)
19.02.2013 15:07 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
19.02.2013 15:07 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
19.02.2013 15:07 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Sebastian Siudyka)
18.01.2013 13:54 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
18.01.2013 13:54 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
18.01.2013 13:54 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Sebastian Siudyka)
04.01.2013 15:24 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
04.01.2013 15:24 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
04.01.2013 15:23 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Sebastian Siudyka)
21.12.2012 14:53 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
21.12.2012 14:53 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
21.12.2012 14:52 Usunięto załącznik rejestr_działalności_regulowanej.pdf
(Sebastian Siudyka)
14.12.2012 08:32 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
14.12.2012 08:32 Dodano załącznik "rejestr_działalności_regulowanej.pdf"
(Sebastian Siudyka)
14.12.2012 08:32 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice

(Sebastian Siudyka)
06.12.2012 12:19 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice"

(Przemysław Krawczyk)
06.12.2012 12:18 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice

(Przemysław Krawczyk)
08.11.2012 12:44 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice"

(Przemysław Krawczyk)
08.11.2012 12:43 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice

(Przemysław Krawczyk)
26.10.2012 13:49 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
26.10.2012 13:49 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice"

(Sebastian Siudyka)
26.10.2012 13:48 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.pdf

(Sebastian Siudyka)
19.10.2012 13:14 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
19.10.2012 13:14 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.pdf"

(Sebastian Siudyka)
19.10.2012 13:13 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice

(Sebastian Siudyka)
05.10.2012 14:54 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
05.10.2012 14:54 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice"

(Sebastian Siudyka)
05.10.2012 14:53 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Sebastian Siudyka)
02.07.2012 11:40 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice."

(Przemysław Krawczyk)
02.07.2012 11:40 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Przemysław Krawczyk)
08.06.2012 14:06 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice."

(Przemysław Krawczyk)
08.06.2012 14:05 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Przemysław Krawczyk)
31.05.2012 13:34 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice. "

(Przemysław Krawczyk)
31.05.2012 13:32 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:18 Dodano załącznik "Oświadczenie o spełnieniu warunków
wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych..."

(Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:18 Usunięto załącznik o spełnieniu warunków wymaganych do
wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych...

(Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:17 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice."

(Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:17 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:16 Dodano załącznik "o spełnieniu warunków wymaganych do
wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych..."

(Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:12 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:05 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych..."

(Przemysław Krawczyk)
28.05.2012 12:04 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

(Przemysław Krawczyk)
25.05.2012 11:34 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice."

(Przemysław Krawczyk)
25.05.2012 11:34 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Przemysław Krawczyk)
23.05.2012 12:38 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice."

(Przemysław Krawczyk)
23.05.2012 12:37 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Przemysław Krawczyk)
24.04.2012 15:16 Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice."

(Przemysław Krawczyk)
24.04.2012 15:15 Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.

(Przemysław Krawczyk)
16.03.2012 10:36 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
16.03.2012 10:34 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
16.03.2012 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości."

(Przemysław Krawczyk)
16.03.2012 10:09 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

(Przemysław Krawczyk)
16.03.2012 10:01 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
16.03.2012 10:00 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości."

(Przemysław Krawczyk)
16.03.2012 09:57 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)