UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: uchwalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Mierzęcice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Mierzęcice w wysokości:

1) ze straganu, namiotu, stołu, itp.:

a) za stanowisko do 6 m²: 18,00zł

b) za każdy dodatkowy m²: 2,00 zł

2) przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej): 24,00zł

3) przy sprzedaży z pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu dostawczego, platformy, przyczepy samochodowej): 18,00zł

4) przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska do 2m²:12,00zł

5) przy sprzedaży z ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m²: 6,00 zł

§3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1) Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.

2) Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.

3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy Mierzęcice w dniu jej pobrania.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§7. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.01.2012 15:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.01.2012 15:08