UCHWAŁA NR XIII/98/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie: ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2012 i lata następne.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

 

§1. Ustalić pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych w drodze inkasa.

§2. Inkasentami podatków wymienionych w § 1 są:

1) Dla sołectwa Mierzęcice - Sołtys sołectwa Mierzęcice

2) Dla sołectwa Mierzęcice II – Sołtys sołectwa Mierzęcice II

3) Dla sołectwa Boguchwałowice – Sołtys sołectwa Boguchwałowice

4) Dla sołectwa Przeczyce – Sołtys sołectwa Przeczyce

5) Dla sołectwa Toporowice – Sołtys sołectwa Toprowice

6) Dla sołectwa Nowa Wieś – Sołtys sołectwa Nowa Wieś

7) Dla sołectwa Sadowie – Sołtys sołectwa Sadowie

8) Dla sołectwa Najdziszów – Sołtys sołectwa Najdziszów

9) Dla sołectwa Zawada – Sołtys sołectwa Zawada

10) Dla sołectwa Mierzęcice Osiedle – Sołtys sołectwa Mierzęcice Osiedle.

 

§3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta: ryczałt miesięczny 100,00 zł oraz 6 % od zebranych kwot podatków.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/240/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie: ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2006 i lata następne.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2012 i lata następne.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.01.2012 15:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.01.2012 15:08