UCHWAŁA NR XIII/94/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

§1. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości (z zastrzeżeniem pkt. 2):

a) budynki lub ich części, budowle i grunty stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b) budynki i budowle oraz grunty z nimi związane wykorzystywane na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.)

c) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność sportową, w rozumieniu ustawy o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 85 z późn. zm.) tj. stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny

d) budynki i budowle oraz grunty z nimi związane wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej

e) budynki wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami

f) grunty zajęte na cmentarze, ogrodzone wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle.

2) Zwolnienia wymienione w pkt. 1 ptkt b-e nie dotyczą budynków lub ich części wynajmowanych, wydzierżawionych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.01.2012 14:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.01.2012 15:04