UCHWAŁA NR XIII/93/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

§1. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 4,33 zł

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² powierzchni 0,11 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,22 zł

 

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,67zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 19,26zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,17zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,45zł

e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej 7,36zł

f) garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 4,82zł

g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 3,21zł

h) pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 4,49zł

3) Od budowli – 2% ich wartości.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.01.2012 14:57
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.01.2012 15:04