UCHWAŁA NR XIV/110/2011

RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli załączonej do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                             /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:30.12.2011 10:56
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:03.01.2012 10:59