UCHWAŁA NR XIII/92/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

 

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 33 882 483,76 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 36 335 804,78 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:05.12.2011 10:49
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:03.01.2012 10:52