UCHWAŁA NR XII/85/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 26 października 2011 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 33 868 465,96 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 36 321 786,98 zł

§ 3. Dokonać zmiany Uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 453 321,02 zł, z którego źródłami pokrycia są przychody budżetu Gminy:

- wolne środki w wysokości 476 290,00 zł

- pożyczki, w wysokości 1 977 031,02 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 4 207 613,02 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy na kwotę 1.754 292,00 zł na rok 2011 jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały".

§4 punkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 977 031,02 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 968 711,64 zł".

§ 4. Dokonać zmiany załącznika Nr 1do Uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:31.10.2011 10:42
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:03.01.2012 10:46