Mierzęcice: DOKOŃCZENIE I ETAPU BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZJAZDOWEJ W SADOWIU
Numer ogłoszenia: 343825 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299127 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOKOŃCZENIE I ETAPU BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZJAZDOWEJ W SADOWIU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a.) branżę drogową w zakresie budowy ulicy Dworskiej - Bocznej w Sadowiu na odcinku od ulicy Dworskiej do ślepo zakończonego odcinka przy placu manewrowym wraz z odwodnieniem powierzchniowym oraz organizacją ruchu. Długość budowy ul. Dworskiej - Boczna wynosi L = 316,85 m. Skrzyżowanie z ulicą Dworską proste ( zwykłe ) z pełnym programem skrętów. b.) branżę instalacyjną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o długości L = 263,0 m. z niezbędnymi przykanalikami i wpustami ulicznymi. W związku z faktem, iż część robót budowlanych została wykonana, Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizytacji w terenie celem oszacowania całości zadania oraz powziąć wszelkie niezbędne informacje dla należytego wykonania zamówienia. Oferent przed złożeniem oferty dokona weryfikacji i oceny prac wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy zarówno przewidziane w dokumentacji projektowo-wykonawczej, jak również nie ujęte, zaś niezbędne do należytego wykonania całości zadania Przedmiar robót jest tylko dodatkową informacją mającą na celu ułatwienie przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca winien sam przygotować przedmiar na podstawie dokonanej wizji lokalnej. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Gwarancja obejmuje cały zakres zadania łącznie z pracami wykonanymi przez poprzedniego Wykonawcę. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.32.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEBANO SEBASTIAN NOKIELSKI, UL. SŁONECZNA 78, 42-283 MZYKI, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 964993,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 548580,00

Oferta z najniższą ceną: 548580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 934800,00

Waluta: PLN.                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Dokończenie I etapu budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:23.12.2011 11:13
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:23.12.2011 11:13