Mierzęcice: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer ogłoszenia: 436520 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299315 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1. Wielkość kredytu - 968.711,64 zł 2. Rodzaj kredytu - długoterminowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 3. Okres kredytowania - 30 listopada 2011 r. do 20 marca 2020 r. 4. Karencja w spłacie rat - do 19.03.2012 r. 5. Terminy uruchomienia kredytu: - 30.11.2011 r. kwota 968.711,64 zł 6.Sposób uruchamiania kredytu: przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym Mierzęcice, nr rachunku 80 8443 0009 0000 0000 0260 0001 7.Spłata zaciągniętego kredytu - w ratach począwszy od 20.03.2012 r. 8. Oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego procentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M z dziesięciu dni poprzedzających termin rozpoczęcia kolejnych okresów. 9. Naliczenie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia. 10. Spłata odsetek miesięcznie w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc. 11. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco kredytobiorcy. 12.Warunki dodatkowe - bank nie będzie pobierał prowizji od przedterminowej spłaty kredytu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Spółdzielczy w Rybniku, ul. Rynek 10, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 207208,42

Oferta z najniższą ceną: 207208,42 / Oferta z najwyższą ceną: 261953,67

Waluta: PLN.


                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz PodlejskiPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługii - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:23.12.2011 10:41
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:23.12.2011 10:41