Uchwała w sprawie: ustanowienia nagrody „Gryf Mierzęcicki” i przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody.


UCHWAŁA NR XIII/107/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: ustanowienia nagrody „Gryf Mierzęcicki” i przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wyróżnienia osób prawnych i fizycznych w uznaniu ich szczególnych osiągnięć i zasług dla Gminy Mierzęcice ustanawia się nagrodę ,, GRYF MIERZĘCICKI’’.

§ 2
. Regulamin przyznawania nagrody ,,GRYF MIERZĘCICKI” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      /-/ Tadeusz Twardoch 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: ustanowienia nagrody „Gryf Mierzęcicki” i przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2011 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż