Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: “Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W RYBNIKU, 44-200 RYBNIK, UL. RYNEK 10

 

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.11.2011 r. do godziny 14:30 złożono    2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

W wyniku oceny oferta BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU uzyskała 100 pkt.

Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

liczba punktów

w kryterium cena - 100%

 

1


BANK SPÓŁDZIELCZY W RYBNIKU,           44-200 RYBNIK, UL. RYNEK 10

 

 

100

 

2


BANK SPÓŁDZIELCZY W MIERZĘCICACH,  42-460 MIERZĘCICE, UL. BANKOWA 22.

 

 

80,1

 

2. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz     z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta:  

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


                                                             Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.:Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:02.12.2011 10:57
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:02.12.2011 11:06