Mierzęcice: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu
Numer ogłoszenia: 366732 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275505 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi dziećmi w czasie przewozu w okresie od 2 listopada 2011r. do 31 grudnia 2012r. za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii letnich i zimowych. Do szkół i placówek specjalnych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie, ul.11 Listopada 7, 42-500 Będzin, Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej, ul. Mireckiego 28, 41-300 Dąbrowa Górnicza,Zespołu Szkół w Radzionkowie, ul. Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków, Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie, ul. Zwycięstwa 21, 42-500 Będzin. Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne dowożenie dzieci niepełnosprawnych wskazanych przez Zamawiającego na trasie dom-szkoła -ośrodek-dom zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej placówce oraz planem zajęć dydaktycznych dzieci, które umożliwiają dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 trasy: Pierwsza trasa - Najdziszów - Toporowice - Mierzęcice - Przeczyce - Będzin - Dąbrowa Górnicza - Będzin - Przeczyce - Toporowice - Najdziszów. Druga trasa - Mierzęcice ul. Kościuszki - Mierzęcice ul. Osiedle - Radzionków - Mierzęcice ul. Osiedle - Mierzęcice ul. Kościuszki. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przebiegiem i długością tras. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci niepełnosprawnych oraz z placówkami, do których uczęszczają dzieci w oparciu o plany zajęć obowiązujące w tych placówkach, w sposób gwarantujący jak najkrótszy czas oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły i przebywania w podróży. W przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych ucznia Wykonawca ma obowiązek ponownego ustalenia szczegółowych godzin kursów. Wykonawca w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia umowy Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci. W przypadku zmiany rozkładu dowozów Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Dzieci niepełnosprawne dowożone do w.w placówek oświatowych zamieszkują sołectwa: Mierzęcice, Mierzęcice ul. Osiedle, Przeczyce, Toporowice, Najdziszów. Na wykonawcy usługi spoczywa ponoszenie: kosztów utrzymania pojazdu, w szczególności kosztów paliwa, bieżącej eksploatacji, napraw, kosztów zatrudnienia i szkolenia kierowców, kosztów zatrudnienia opiekuna dzieci w czasie przejazdu. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości i estetyki pojazdów służących do przewozu dzieci oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zaistniałych lub nieprzewidzianych przeszkodach w należytym wykonaniu umowy. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego, który spełnia właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Czas podstawienia zastępczego środka transportu nie może przekroczyć 60 min. Osoby przewożone muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opiekuna podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: a) ustalenie z dyrektorem placówki, do której dowożone są dzieci, osoby odpowiedzialnej za zapewnienie dalszej opieki nad dziećmi po przywiezieniu dzieci do szkoły b) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do placówek oświatowych, c) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z placówek oświatowych do miejsc zamieszkania, d) opieka w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i przekazanie dzieci pod opiekę osoby dyżurującej, wskazanej przez kierownika placówki w celu zapewnienia dalszej opieki nad dziećmi, e) opieka w czasie przejścia ze szkoły lub placówki do pojazdu, a następnie przekazanie dzieci rodzicom lub opiekunom prawnym lub osobie wskazanym przez rodziców lub opiekunów prawnych, f) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu samochodowego, g) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie przewozu do szkół i placówek specjalnych. Opiekun nie może podczas opieki nad dziećmi siedzieć obok kierowcy. Osoba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonymi dziećmi. Wykonanie usługi w każdym miesiącu musi być potwierdzona przez dyrektora placówki lub osobę przez niego upoważnioną z podaniem ilości dni, w których była świadczona usługa. Wykonawca zapewnia słały kontakt telefoniczny Kierowcy danego pojazdu z rodzicami dowożonych dzieci i z Zamawiającym. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środka transportu Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Urząd Gminy Mierzęcice..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELMIX, ul. Rewolucjonistów 6/16, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64814,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 390,00

Oferta z najniższą ceną: 390,00 / Oferta z najwyższą ceną: 535,05

Waluta: PLN.                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:07.11.2011 09:45
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:07.11.2011 09:45