Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

 

P.H.U „ELMIX” USŁUGI PRZEWOZOWE WIESŁAW SZOTEK, 42-500 BĘDZIN UL. REWOLUCJONISTÓW 6/16.

 

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.10.2011 r. do godziny 11:30 złożono   2 oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

 

W wyniku oceny oferta P.H.U „ELEMIX” USŁUGI PRZEWOZOWE WIESŁAW SZOTEK, 42-500 BĘDZIN UL. REWOLUCJONISTÓW 6/16 uzyskała 100 pkt.

 

Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć                   na sfinansowanie zamówienia.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759), Zamawiający może zwiększyć kwotę              do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zwiększył kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

liczba punktów

w kryterium cena - 100%

 

1

PHU „ELEMIX” USŁUGI PRZEWOZOWE WIESŁAW SZOTEK, 42-500 BĘDZIN         UL. REWOLUCJONISTÓW 6/16

 

100

 

2

SKOWYRSKI EMIL USŁUGI PRZEWOZOWE,  42-582 ROGOŹNIK, UL. WĘGRODA 24

 

72,9

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.  Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 27 ust. 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.


                                                       Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                      /-/ mgr Grzegorz PodlejskiPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:28.10.2011 15:14
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:28.10.2011 15:14