UCHWAŁA NR III/6/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§1. Stawki podatku od środków transportowych przyjąć w wysokości jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do mniej niż 12 ton wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek rolnika.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.12.2010 08:43
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.12.2010 08:43