Mierzęcice: Budowa placu zabaw w Nowej Wsi.
Numer ogłoszenia: 246957 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216037 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w Nowej Wsi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Urządzenia zostaną wykonane z drewna impregnowanego - kantówka bezrdzeniowa, frezowana czterostronnie 10x10cm. Montaż urządzeń w podłożu na ocynkowanych kotwach stalowych zalanych betonem. Zamawiający dopuszcza inny sposób montażu, który zapewni stabilność i bezpieczeństwo montowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane zgodnie z instrukcja i warunkami technicznymi podanymi przez producenta. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176. Odchyłka wymiarowa urządzeń wynosi do 10%. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zastosowane w składanej ofercie materiały, urządzenia (ich nazwy własne) powinny być takie same lub równoważne, porównywalne z pozycjami (przykładami) zapisanymi w dokumentacji. Katalog , z którego korzystano przy dokumentacji projektowanych placów posłużył tylko i wyłącznie jako przykład placu zabaw. Zamawiający dopuszcza urządzenia każdego producenta , który spełnienia właściwe normy, certyfikaty oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany okres gwarancji: na wykonane placów zabaw wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35183,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 35615,88

Oferta z najniższą ceną: 35615,88 / Oferta z najwyższą ceną: 45700,00

Waluta: PLN.


                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz PodlejskiPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane- Budowa placu zabaw w Nowej Wsi
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:16.09.2011 09:01
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:16.09.2011 09:04