UCHWAŁA NR VIII/49/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok w sposób określny w Tabeli Nr 1 załączonej do uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 33 360 570,89 zł

§ 2. Dokonać zmiany Uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 208 530,40 zł, z którego źródłami pokrycia są przychody budżetu Gminy:

- wolne środki w wysokości 154 843,00 zł

- pożyczki, w wysokości 2 053 687,40 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 962 822,40 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy na kwotę 1 754 292,00 zł na rok 2011 jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały".

§4 punkty 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 208 530,40 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 754 292,00 zł"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.06.2011 08:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.09.2011 10:01