UCHWAŁA NR IX/56/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 czerwca 2011 r.


w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2010


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Mierzęcice za rok 2010, sprawozdaniem Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu za 2010 rok, opinią Reginalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą wykonania budżetu za rok 2010, informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice dotyczącego absolutorium za rok 2010


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje


§1. Udzielić Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2010 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2010
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.07.2011 07:53
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.09.2011 09:51