UCHWAŁA NR X/66/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 33 569 223,19 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 35 777 753,59 zł

§3. Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§4. Dokonać zmiany uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011, w następujący sposób:

§4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00 zł"

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.09.2011 11:25
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.09.2011 14:35