Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą  w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Nowej Wsi”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „APIS” J. OZIĘBŁO,  37-500 JAROSŁAW,   UL. PONIATOWSKIEGO 28.


Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.08.2011 r. do godziny 11:30 złożono   3 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

W wyniku oceny oferta PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO „APIS”  J. OZIĘBŁO,  37-500 JAROSŁAW,   UL. PONIATOWSKIEGO 28 uzyskała 100 pkt.


Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

liczba punktów

w kryterium cena - 100%

 

1

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS  j. Oziębło ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław

 

 


100

 

2

 

P.P.H Figler – Henryk Figler, ul. Witosa 73, 42-603 Tarnowskie Góry

 

 

83

 

3

„Maja” Ewelina Piotrowska  ul. Kopernika 10,   07-320 Małkinia Górna

 

 

78


2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia   publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


                   

                                                      Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                      /-/ mgr Grzegorz Podlejski


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: "Budowa placu zabaw w Nowej Wsi"
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:01.09.2011 11:13
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:07.09.2011 14:14