Mierzęcice: I ETAP BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZJAZDOWEJ W SADOWIU
Numer ogłoszenia: 178397 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138305 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I ETAP BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZJAZDOWEJ W SADOWIU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a.) branżę drogową w zakresie budowy ulicy Dworskiej - Bocznej w Sadowiu na odcinku od ulicy Dworskiej do ślepo zakończonego odcinka przy placu manewrowym wraz z odwodnieniem powierzchniowym oraz organizacją ruchu. Długość budowy ul. Dworskiej - Boczna wynosi L = 316,85 m. Skrzyżowanie z ulicą Dworską proste ( zwykłe ) z pełnym programem skrętów. b.) branżę instalacyjną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o długości L = 263,0 m. oraz budowę wodociągu o długości L = 217,0+42,5 = 259,5 m. W zakresie branży instalacyjnej uwzględniono również zabudowę przykanalików oraz zabudowę 2 hydrantów. Zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.32.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIOBUD Piotr Żurawski, ul Małgorzatki 16/2, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 964993,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 516600,00

Oferta z najniższą ceną: 516600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1060114,93

Waluta: PLN.


                                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:29.06.2011 15:30
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:29.06.2011 15:40