Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów  powszechnych (Dz. U. z 2001r.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania  radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.Nr 50,poz.370) Rada Gminy  Mierzęcice wybierze:

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie
 • 3 ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu (w tym 1 do Sądu Pracy).

 

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz.   627)  - przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 1. 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika
 6. dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na w/w liście jest uprawniona do składania wyjaśnień z w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy  Mierzęcice pokój  nr 28 w dniach i godzinach racy Urzędu. 

Termin 30 czerwca 2011r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia. 
 
Informacje związane z wyborami ławników udziela inspektor ds. obsługi Rady Gminy pod numerem telefonu:  32 288- 79-00 wew. 207

Wzory dokumentów dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 pokój 28.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać i zostanie udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego w przedmiotowym zakresie. 

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze ławników sądowych
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.05.2011 15:12
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:14.06.2011 14:07