U c h w a ł a   Nr XXVII/177/2005

Rady   Gminy   Mierzęcice

z  dnia  25 lutego  2005 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /tekst jednolity  Dz. U. z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z póżn. zm./  art. 109,  111,  116,  124,  128  ust.2  pkt. 1  i  134  ust 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach   publicznych  /tekst jednolity Dz. U.  z 2003  roku Nr 15,  poz. 148,  z póżn.  zm./

 

Rada   Gminy   Mierzęcice

 

uchwala co, następuje:

1.    Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2005 o kwotę 182.309,-     /Słownie zł : Sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć/

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

                   i od innych jednostek nie posiadających osobo-

                  wości prawnej 21.492,- zł

                  Udział gmin w podatku dochodowym od

                   osób fizycznych 21.492,- zł

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 129.117,- zł

                  Część oświatowa subwencji ogólnej 129.117,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.700,- zł

                    Dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony

                    Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.700,- zł

Plan dochodów po zmianach –  10.977.320,- zł.

2.      Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 o kwotę 182.309,-    /Słownie  zł: Sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć/

      

                    Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 21.492,- zł

                    Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21.492,- zł

                                               Wydatki bieżące 21.492,- zł

                                                w tym:

                                            -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -

                                            -  dotacje -

                                            -  wydatki na obsługę długu jednostki samorządu

                                               terytorialnego -

                                            -  wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

                                               przez jednostkę samorządu terytorialnego -

                                                                            

 

                    Dział 801 – Oświata i wychowanie 160.817,- zł

                    Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 135.817,- zł

                                               Wydatki bieżące 40.817,- zł

                                               w tym:

                                           -   wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń -

                                           -   dotacje -

                                           -   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu

                                               terytorialnego -

                                           -   wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

                                               przez jednostkę samorządu terytorialnego -

                                               Wydatki majątkowe 95.000,- zł                       

                 

                    Rozdz. 80110 – Gimnazja 25.000,- zł

                                               Wydatki bieżące 25.000,- zł

                                               w tym:

                                           -   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

                                           -   dotacje -

                                           -   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu

                                                terytorialnego -

                                           -    wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

                                                przez jednostkę samorządu terytorialnego -

 

Plan wydatków po zmianach - 11.106.349,- zł

 

 

3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.03.2005 13:21
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.03.2005 13:21