Mierzęcice: Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 139433 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73404 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Toporowicach, Toporowice, ul. Czerwonego Zagłębia 6, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 32 288 70 28, faks 32 288 70 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa Publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg zestawienia stanowiącego SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Altay East Europe Sp. z o.o., ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56195,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 60925,08

Oferta z najniższą ceną: 60925,08 / Oferta z najwyższą ceną: 86244,56

Waluta: PLN.                                                                      Dyrektor Szkoły                                                    

                                                                               /-/ mgr Izabela Dziurowicz


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy - "Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów..."
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:17.05.2011 09:12
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:17.05.2011 09:12