UCHWAŁA NR VII/39/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.05.2011 15:16
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.09.2011 09:27